doorgaan nar de hoofdinhoud
+31 (0) 20 888 5115免费提供的服务

Servicevoorwaarden

Deze overeenkomst kan in verschillende talen zijn vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, is de Engelse versie bepalend.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op klanten in onze wereldwijde serviceregio (via my.splashtop.com, my.vault.splashtop.com en/of [UW BEDRIJFSNAAM] .us.ssw.splashtop.com). De servicevoorwaarden van de EU zijn van toepassing op klanten die onze EU-serviceregio gebruiken (via my.splashtop.eu, eu.vault.splashtop.com en/of [UW BEDRIJFSNAAM] .eu.ssw.splashtop.com). 

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) tussen U (hieronder gedefinieerd) en Splashtop (hieronder gedefinieerd) beschrijven de algemene voorwaarden van Uw gebruik van de Diensten van Splashtop (hieronder gedefinieerd). DOOR HET ELEKTRONISCHE ACCEPTATIEPROCES TE VOLTOOIEN, BEVESTIGT U DAT U (I) MINSTENS 18 JAAR OF OUDER BENT EN (ii) AL DEZE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN, BEGREPEN EN ERMEE INSTEMT ERAAN GEBONDEN TE ZIJN. ALS U DEZE VOORWAARDEN AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, VERKLAART U DAT U DE BEVOEGDHEID HEEFT OM DAT BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN. IN DAT GEVAL VERWIJZEN DE TERMEN "U" OF " UW", ZOALS HIERIN GEDEFINIEERD, NAAR DIE ENTITEIT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN, GA DAN NIET VERDER MET HET ELEKTRONISCHE ACCEPTATIEPROCES EN UW REGISTRATIEPROCES WORDT STOPGEZET. 

Splashtop behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u, en u gaat er verder mee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke gewijzigde voorwaarden. De meest recente versie van de Voorwaarden is te vinden op https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service

1. DEFINITIES 

Gelieerde onderneming” betekent elke entiteit, nu of in de toekomst bestaande, die direct of indirect, via een of meer tussenpersonen, controle heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met Splashtop, inclusief maar niet beperkt tot Foxpass Inc. Voor de doeleinden van deze definitie betekent "controle" het directe of indirecte bezit van de bevoegdheid om de leiding over het management en het beleid van een entiteit te sturen of te laten leiden, al dan niet door het bezit van stemrechtverlenende effecten, contractueel of anderszins. Een entiteit wordt enkel beschouwd als een "Affiliate" zolang die entiteit voldoet aan de bovenstaande definitie. 

Documentatie” betekent alle elektronische of gedrukte materialen die beschikbaar worden gesteld bij de Software en/of Diensten en die instructies geven voor de installatie, bediening, onderhoud en gebruik ervan, zoals van tijd tot tijd door Splashtop kan worden bijgewerkt. 

Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke eigendomsrechten, waaronder (a) octrooirechten en gebruiksmodellen, (b) auteursrechten en databankrechten, (c) handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en handelsstijl en de goodwill die daarmee gepaard gaat, (Xd) handelsgeheimen, (e) maskerwerken en (f) industriële ontwerprechten; in elk geval inclusief eventuele registraties van, aanvragen tot registratie en verlengingen en van, al het voorgaande in eender welk rechtsgebied in de wereld. 

Gelicentieerde gebruiker” betekent een persoon met een geldige seatlicentie voor de Splashtop Personal-, Splashtop Business-productlijn, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, de Mirroring360-productlijn, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault of Foxpass. De productlijn van Splashtop Business omvat momenteel Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS en Splashtop Enterprise (gezamenlijk de "Splashtop Business-producten"). De productlijn van Mirroring360 omvat momenteel Mirroring360 en Mirroring360 Pro (gezamenlijk de “Mirroring360-producten”). 

Kwaadaardige code” betekent virussen, worms, timebombs, Trojan horses en andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts, agenten of programma's. 

Open source software” betekent alle software die beschikbaar is onder de GNU Affero General Public License (AGPL), GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL), Apache License, BSD-licenties of elke andere licentie die is goedgekeurd door het Open Source Initiative (www.opensource.org). 

Diensten” betekent de diensten en gerelateerde Software die door Splashtop of een aan Splashtop gelieerde onderneming aan u worden geleverd onder deze Voorwaarden, inclusief Splashtop Personal, de Splashtop Business-producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, de Mirroring360-producten, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault of Foxpass . Diensten omvatten ook alle standaard support- en maintenance-diensten die door Splashtop of zijn dochterondernemingen onder deze Voorwaarden worden aangeboden. 

"Software" betekent bepaalde softwaretoepassingen, alleen in objectcode-formaat, die nodig zijn om de Services te gebruiken en die aan u in licentie zijn gegeven onder deze Voorwaarden. 

Splashtop” betekent Splashtop Inc., zijn gelieerde ondernemingen zoals hierin gedefinieerd, en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden. 

Splashtop-account” betekent een gebruikersaccount aangemaakt bij Splashtop dat u op unieke wijze identificeert met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

Software van derden” betekent bepaalde software waarvoor Splashtop een licentie van derden heeft en die aan u wordt geleverd in verband met de Diensten en die in de Software is opgenomen. 

U of uw” betekent u als gelicentieerde gebruiker of werknemer of agent van een juridische entiteit die bevoegd is om een dergelijke entiteit te vertegenwoordigen en wettelijk te binden aan deze Voorwaarden. 

2. ONLINE REGISTRATIE (Onderdelen a. en b. hieronder zijn niet van toepassing op Splashtop On-Prem) 

Om de Services te gebruiken, moet u mogelijk het online registratieproces voltooien, inclusief uw elektronische aanvaarding van deze Voorwaarden. Splashtop kan naar eigen goeddunken een online registratie door u weigeren en is niet verplicht een reden voor de weigering op te geven. 

a. Registratiegegevens. Als onderdeel van het online registratieproces voor een Splashtop-account verzamelt Splashtop bepaalde beperkte informatie over u ("Registratiegegevens"). Alle registratiegegevens die door u worden verstrekt, moeten actueel, volledig en nauwkeurig zijn, en u bent als enige verantwoordelijk voor het bijwerken van de registratiegegevens indien nodig. Splashtop kan alle rechten op toegang tot, ontvangst, gebruik en licentieverlening van de Diensten beëindigen als (i) Splashtop ontdekt dat uw Registratiegegevens onvolledig, onnauwkeurig of niet actueel zijn, of (ii) Splashtop, naar eigen goeddunken, bepaalt dat U niet de juiste gebruiker van de Diensten bent. 

b. Wachtwoorden. Met uitzondering van Splashtop Secure Workspace en Splashtop Vault, moet u, als onderdeel van het online registratieproces, uw e-mailadres als uw gebruikersnaam gebruiken en een wachtwoord kiezen voor toegang tot uw Splashtop-account. U bent volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en u gaat ermee akkoord al uw wachtwoorden zorgvuldig te beschermen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw Splashtop-account en gaat ermee akkoord Splashtop onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw Splashtop-account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van uw gebruikers voordat u via de Diensten content van hun apparaten verzamelt, verzendt of overdraagt. Splashtop is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt lijden als gevolg van het gebruik door een derde van uw Splashtop-account, met of zonder uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Splashtop of een andere partij heeft geleden doordat een derde uw Splashtop-account gebruikt, met of zonder uw medeweten, of doordat u de voorwaarden in deze sectie niet naleeft. 

c. Beveiliging. Splashtop zal commercieel redelijke inspanningen leveren om passende administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen te handhaven ter bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Registratiegegevens. Niettegenstaande het voorgaande erkent u dat, ondanks eventuele door Splashtop toegepaste veiligheidsmaatregelen, het gebruik van of de verbinding met internet de mogelijkheid biedt voor ongeautoriseerde derde partijen om dergelijke voorzorgsmaatregelen te omzeilen en illegaal toegang te krijgen tot de Diensten en Registratiegegevens. Splashtop kan en zal niet de privacy, veiligheid, integriteit of authenticiteit garanderen van enige informatie die wordt verzonden via of opgeslagen in een systeem dat is verbonden met of toegankelijk is via internet of anderszins, of dat dergelijke beveiligingsmaatregelen adequaat of voldoende zullen zijn. 

d. Abonnement om de software te gebruiken. Wanneer u zich abonneert op het gebruik van de Services, gaat u akkoord met de Verkoopvoorwaarden van Splashtop, die u kunt bekijken op 

(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault of Foxpass; of 

(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale voor Mirroring360-producten.

e. Proefperiodes en aanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Splashtop bepaalde proef- en/of promotie-aanbiedingen aanbieden. Splashtop behoudt zich het recht voor om proef- of promotie-aanbiedingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Proefaanbiedingen of aanbiedingen zijn beperkt tot één (1) per klant en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. 

3. BETALINGEN EN BELASTINGVERPLICHTINGEN 

Door uw aanvaarding van deze Voorwaarden gaat u akkoord met tijdige betaling(en) aan Splashtop, inclusief, indien van toepassing, alle staats- en lokale belastingen, heffingen en vergoedingen. Tenzij anders vermeld, zijn alle door Splashtop getoonde prijzen en vergoedingen exclusief belastingen en wettelijke kosten. Waar van toepassing worden belastingen en toezichtkosten in rekening gebracht op de facturen die elektronisch door Splashtop worden uitgegeven in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Splashtop zal naar eigen goeddunken het verschuldigde belastingbedrag berekenen. De belastingen en wettelijke kosten die in rekening worden gebracht, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Vanaf 1 februari 2024 begint Splashtop met het innen van omzetbelasting op zijn verkopen in de volgende staten: CO, GA, KY, LA, MD, MI en NJ.

Momenteel int Splashtop omzetbelasting in de volgende staten: AZ, CT, DC, HI, LA, MA, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.

  • Belastingvrijstellingen. Als u bent vrijgesteld van belastingen of toeslagen, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken aan Splashtop van alle toepasselijke belastingvrijstellingscertificaten en/of andere documentatie die bevredigend is voor de toepasselijke belastingautoriteiten om een dergelijke vrijstellingsstatus te onderbouwen. Splashtop behoudt zich het recht voor om documentatie over belastingvrijstellingen te beoordelen en te valideren.  

  • Betaling van belastingen en toeslagen. U betaalt alle toepasselijke belastingen en toeslagen aan Splashtop. U bent als enige verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen en kosten die verschuldigd zijn als gevolg van de levering van de Diensten door Splashtop aan u. Als u belastingen en toeslagen moet betalen, dient u dergelijke bedragen te betalen zonder vermindering of compensatie van de bedragen die hieronder aan Splashtop moeten worden betaald, en moet u een dergelijk extra bedrag betalen en dragen, zoals nodig is om ervoor te zorgen dat Splashtop het volledige bedrag ontvangt van betaling vereist alsof een dergelijke verlaging of compensatie niet vereist was. 

  • Bepaling van de belasting. De belastingbepaling is voornamelijk gebaseerd op de locatie waar u uw bedrijf heeft gevestigd, of op individuen waar die persoon permanent verblijft. Splashtop behoudt zich het recht voor om deze locatie te vergelijken met ander beschikbaar bewijsmateriaal om te valideren of uw locatie juist is. In het geval dat uw locatie onjuist is, behoudt Splashtop zich het recht voor om eventuele openstaande belastingen en toeslagen bij u in rekening te brengen. 

Splashtop behoudt zich het recht voor om de prijzen voor Splashtop Services te bepalen op basis van de geografische locatie van de gebruiker of het daadwerkelijke gebruik van de Services. De prijs kan variëren afhankelijk van de locatie. De locatie van aankoop moet overeenkomen met waar de gebruiker fysiek verblijft en waar de Services voornamelijk zullen worden gebruikt en ingezet. Splashtop behoudt zich het recht voor om uw locatie te verifiëren. Als wordt vastgesteld dat de prijzen onjuist zijn toegepast op uw aankoop van Splashtop-diensten, hetzij ten onrechte of als gevolg van uw gedrag, worden uw prijzen voor Splashtop-diensten dienovereenkomstig bijgewerkt en worden alle bedragen die volgens de standaardprijzen verschuldigd hadden moeten zijn, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar binnen dertig (30) dagen na kennisgeving ervan.

Splashtop kan de Diensten op Uw Splashtop-account opschorten of beëindigen vanwege betalingsachterstanden en u gaat ermee akkoord Splashtop te vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven die zijn gemaakt bij het innen van dergelijke achterstallige bedragen.

4. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS 

Deze licentievoorwaarden voor eindgebruikers verlenen u het recht en de licentie om de Software te gebruiken onder bepaalde limieten, beperkingen en voorwaarden („EULA”). U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze EULA voordat u de Software gebruikt. 

a. Licentieverlening. U krijgt een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om de software en documentatie te gebruiken, op voorwaarde dat u dit artikel 4 volledig naleeft. 

b. Commercieel gebruik. De Splashtop Business-producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem en Mirroring360-producten hebben een volledige licentie voor commercieel gebruik in een professionele omgeving. Splashtop Personal is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel gebruik, dat wil zeggen: gebruik het om toegang te krijgen tot uw pc's voor niet-werkgerelateerde doeleinden. Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault en Foxpass kunnen in licentie worden gegeven voor commercieel of niet-commercieel gebruik. 

c. Softwarebeperkingen. U mag niet, direct of indirect, noch zult u een andere persoon ertoe aanzetten of toestaan om: (i) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, overdragen, er afgeleide werken van te maken, vertalen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins proberen de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van Splashtop af te leiden; (ii) het wijzigen, aanpassen of creëren van afgeleide werken op basis van de Software, of het verwijderen van enig deel daarvan; (iii) eventuele auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsrechtenvermeldingen die door Splashtop op of in software of documentatie zijn geplaatst of ingebed, verwijderen, wijzigen, bedekken of verdoezelen; (iv) uw rechten om de Software of Documentatie te gebruiken, te verkopen, door te verkopen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te distribueren, toe te wijzen of anderszins over te dragen of deze te gebruiken voor commerciële timesharing, verhuur, gebruik door een servicebureau of enige andere vorm van gebruik ten behoeve van van een andere persoon of entiteit dan U; (v) de Software of een onderdeel daarvan gebruiken voor illegale doeleinden; of (vi) de Software of Documentatie, of een onderdeel daarvan, gebruiken om apparaten voor het omzeilen van auteursrechtbescherming mogelijk te maken of om op enigerlei wijze inhoudsauteursrecht, inhoudsbeschermingsregeling of beleid voor het kopiëren van inhoud te schenden of te omzeilen; (vii) elke evaluatie van de Diensten publiceren of openbaar maken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Splashtop; (viii) de Diensten gebruiken voor enig ander doel dan het beoogde doel; (ix) de integriteit of prestaties van de Services verstoren of verstoren; (x) open source-software in de Services introduceren; of (xi) proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Diensten of gerelateerde systemen of netwerken. 

d. Servicebeperkingen. Door gebruik te maken van de Services gaat u ermee akkoord en zult u geen van uw gebruikers toestaan om (i) de Services te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) materiaal te verzenden dat mogelijk inbreuk maakt op het intellectuele eigendom, de privacy of andere rechten van een derde partij, (iii) informatie van een derde partij verzamelen of anderszins verzamelen of opslaan zonder zijn/haar toestemming, (iv) de Diensten gebruiken op een manier die schade of verstoring kan veroorzaken aan het Splashtop-netwerk, Splashtop-accounts of andere Splashtop-diensten of (v) de Diensten gebruiken om spam, malware of frauduleuze, obscene of onwettige inhoud te verzenden. 

e. Gebruiksbeperkingen*. U gaat ermee akkoord dat u zich aan de volgende toepasselijke termijn houdt bij het gebruik van de respectieve diensten: 

(i) Voor Splashtop Personal zal het totale aantal Splashtop Streamers dat is ingelogd met Uw Splashtop Account niet groter zijn dan vijf (5). Splashtop Personal is ook uitsluitend beperkt tot niet-commercieel gebruik, overeenkomstig artikel 4(b) hierboven. 

(ii) Voor de Splashtop Business-producten: 

a. Splashtop Business Access - 2 computers per user seat licentie voor Splashtop Business Access Solo, 10 computers per user seat licentie voor Splashtop Business Access Pro en 10 computers per user seat licentie voor Splashtop Business Access Performance. Het aantal gebruikers wordt beperkt door het aantal gebruikerslicenties.

B. Splashtop Remote Support - het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u zich heeft geabonneerd. 

De Splashtop Remote Support-licentie is bedoeld voor technici en IT-personeel om hun computers en die van andere gebruikers op afstand te ondersteunen. 

Remote Support Basic en Plus omvatten geen secundaire gebruikerstoegang. 

Remote Support Premium omvat beperkte toegang voor secundaire gebruikers. 

c. Splashtop SOS – het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u zich heeft geabonneerd. Het aantal gebruikers wordt beperkt door het aantal licenties. 

d. Splashtop Enterprise (Cloud) – limieten voor technici, gebruikers, computers en gelijktijdigheid zijn afhankelijk van het specifieke abonnement waarop u zich heeft geabonneerd. 

(iii) Voor Splashtop Classroom mag het totale aantal Splashtop Streamers dat is ingelogd met Uw Splashtop Account niet groter zijn dan tien (10). 

(iv) Voor Splashtop On-Prem is het gebruik van de Services beperkt tot het specifieke abonnement dat u heeft. 

(v) Voor Mirroring360-producten wordt het maximale aantal geïmplementeerde Mirroring360-software op de computers beperkt door het aantal licenties waarop u zich heeft geabonneerd. 

(vi) Voor Foxpass worden de Diensten aangeschaft als gebruikersabonnementen en dergelijk gebruik is beperkt tot het aantal gebruikers dat is gespecificeerd in het toepasselijke bestelformulier. Gebruikersabonnementen zijn alleen voor aangewezen gebruikers en kunnen niet door meer dan één gebruiker worden gedeeld of gebruikt, maar ze kunnen wel opnieuw worden toegewezen aan nieuwe gebruikers ter vervanging van voormalige gebruikers die niet langer een doorlopend gebruik van de Services nodig hebben. 

Splashtop kan naar eigen goeddunken elk account opschorten dat in strijd is met deze bepaling of van u eisen dat u extra seat licenties koopt om eventuele overschrijdingen te corrigeren. 

f. Software van derden. Bepaalde software van derden die in of samen met de Software wordt geleverd, is onderworpen aan verschillende andere voorwaarden die worden opgelegd door de licentiegevers van dergelijke software van derden. Uw gebruik van de software van derden is onderworpen aan en wordt beheerst door de respectieve softwarelicenties van derden, welke relevante licenties voor dergelijke software van derden u vanuit die software mag bekijken. Elke aankoop door u van dergelijke software van derden, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens tussen u en elke leverancier van software van derden, gebeurt uitsluitend tussen u en de toepasselijke leverancier van de software van derden. Splashtop garandeert, ondersteunt of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Software van Derden, ongeacht of dergelijke Software van Derden al dan niet door Splashtop is aangemerkt als "gecertificeerd" of anderszins, behalve zoals schriftelijk gespecificeerd in een bestelformulier of Documentatie. 

De Services kunnen functies bevatten die zijn ontworpen om samen te werken met software van derden (bijvoorbeeld toepassingen van Google, Facebook of Twitter). Om dergelijke functies te gebruiken, moet u mogelijk toegang krijgen tot dergelijke software van derden van hun leveranciers. Als de aanbieder van Software van Derden ophoudt de Software van Derden tegen redelijke voorwaarden beschikbaar te stellen voor samenwerking met de overeenkomstige Servicefuncties, kan Splashtop zonder voorafgaande kennisgeving stoppen met het aanbieden van dergelijke functies en erkent u dat U geen recht heeft op enige terugbetaling, creditering , of andere compensatie die daaruit voortvloeit. 

Splashtop kan de diensten van een of meer derde partijen gebruiken om enig onderdeel van de Diensten te leveren. U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle beleidsregels voor acceptabel gebruik en andere voorwaarden van elke externe softwareleverancier die van tijd tot tijd via dergelijke software van derden aan u worden verstrekt of anderszins beschikbaar worden gesteld. 

g. Voorbehoud van rechten. Behalve zoals uitdrukkelijk verleend in deze Voorwaarden, worden er geen andere licenties aan u verleend, expliciet, impliciet of bij wijze van uitsluiting. Alle rechten die niet in deze Voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan Splashtop. 

5. BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

Splashtop of haar licentiegevers behouden het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de Diensten die worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrecht- en andere intellectuele eigendomswetten en internationale handelsbepalingen. U erkent verder dat de Diensten ongepubliceerde informatie kunnen bevatten en waardevolle handelsgeheimen kunnen bevatten die eigendom zijn van Splashtop en/of haar licentiegevers. Splashtop en/of zijn licentiegevers behouden zich alle rechten op de Diensten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend. De licentie die hieronder wordt verleend en uw recht om de Services te gebruiken, worden automatisch beëindigd als u een deel van de Voorwaarden overtreedt. 

6. VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

“Vertrouwelijke informatie” betekent alle niet-openbare zakelijke of technische informatie van Splashtop, inclusief, maar niet beperkt tot, alle informatie met betrekking tot de handelsgeheimen of knowhow van Splashtop die mondeling of schriftelijk als “vertrouwelijk” wordt aangemerkt, of waarvan u weet of moet weten, wordt door Splashtop als vertrouwelijk of bedrijfseigen beschouwd. U gaat ermee akkoord de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te bewaren en geen Vertrouwelijke Informatie te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. U moet ervoor zorgen dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de vertrouwelijke informatie. Niettegenstaande het voorgaande omvat vertrouwelijke informatie geen informatie die (i) deel uitmaakt van het publieke domein zonder dat u de Voorwaarden schendt; (ii) onafhankelijk door u is ontwikkeld zonder verwijzing naar vertrouwelijke informatie; of (iii) rechtmatig aan u wordt bekendgemaakt door een derde partij, zonder beperking op openbaarmaking. 

7. HANDELSMERKEN 

U erkent en stemt ermee in dat de term Splashtop en andere gerelateerde logo's en ontwerpen die hieronder worden verstrekt (gezamenlijk de "Splashtop-handelsmerken") de exclusieve handelsmerken zijn van Splashtop, geregistreerd in de Verenigde Staten en elders, en dat u de Splashtop Handelsmerken niet zult gebruiken of reproduceren zonder eerst een handelsmerklicentie van Splashtop te verkrijgen. Alle andere handelsmerken en servicemerken waarnaar wordt verwezen op de Services- of Splashtop-website zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden. 

8.  PRIVACY 

Het gebruik door Splashtop van alle door u verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot registratiegegevens en betalingsinformatie, wordt uiteengezet in het huidige privacybeleid van Splashtop, dat te vinden is op (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy- beleid voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault en Foxpass; of (2) https://www.mirroring360.com/privacy voor Mirroring360-producten.

9. UPDATES EN ONDERSTEUNING 

Splashtop kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting daartoe, updates van de Diensten beschikbaar maken via internet of andere bronnen. Al deze updates worden geacht te zijn opgenomen in de definitie van Diensten en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Splashtop behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor toekomstige versies van of updates van de Diensten. Als Splashtop Uw ondersteuningsaanbieder voor de Diensten is, kunt u terecht op (1) https://www.splashtop.com/support voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace of Splashtop Vault; of (2) https://www.mirroring360.com/faq voor Mirroring360-producten om de online kennisbank te gebruiken of contact op te nemen met het Splashtop-ondersteuningsteam om eventuele technische problemen op te lossen. Voor Foxpass kunt u een e-mail sturen naar help@foxpass.com voor standaard technische ondersteuning. U heeft misschien ook de mogelijkheid om geüpgradede of premium supportdiensten apart aan te schaffen op basis van een bestelformulier voor snellere responstijden. 

10. TERMIJN EN BEËINDIGING 

Deze voorwaarden gaan in op de datum van uw elektronische acceptatie. Deze voorwaarden blijven van kracht tot de beëindiging van uw Splashtop-account. U kunt deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door Uw abonnement te beëindigen, de Software en Documentatie van Uw systeem te verwijderen, Uw Splashtop-account te verwijderen en het gebruik van de Diensten stop te zetten. 

Voor Splashtop-abonnementen betaald via my.splashtop.com, kunt U Uw abonnement beëindigen door in te loggen op uw Splashtop-account op my.splashtop.com, en te klikken op het tabblad "Abonnementen" onder "Accountinfo" en automatische verlenging uitschakelen. Uw abonnement wordt niet langer automatisch verlengd en uw account wordt niet automatisch belast aan het einde van uw huidige abonnementsperiode. De door u gekochte Producten blijven bruikbaar tot het einde van de huidige abonnementsperiode.  

Voor Splashtop-abonnementen aangeschaft via Splashtop-verkooppersoneel (niet rechtstreeks door u gekocht op my.splashtop.com), U kunt uw abonnement opzeggen door een schriftelijke kennisgeving te sturen van uw voornemen om niet te verlengen op de manier zoals beschreven in paragraaf 16 (e) van dit document, en uiterlijk dertig (30) dagen voor de automatische verlenging.   

Voor Foxpass kunt u uw abonnement beëindigen door Splashtop ten minste dertig (30) dagen vóór het verstrijken van de op dat moment geldende abonnementstermijn op de hoogte te stellen van niet-verlenging, in overeenstemming met artikel 16(e) hierin. 

Splashtop kan deze Voorwaarden en uw abonnement, licentie en recht op de Diensten onmiddellijk beëindigen als (i) u deze Voorwaarden schendt; (ii) U, als rechtspersoon, failliet gaat, betrokken bent bij een faillissementsprocedure of anderszins insolvent bent; of (iii) Splashtop besluit, naar eigen goeddunken, om het aanbieden van de Diensten stop te zetten, in welk geval Splashtop U waar mogelijk vooraf op de hoogte zal stellen en u alternatieve plannen of opties zal bieden om eventuele ongemakken die door een dergelijke beëindiging kunnen worden veroorzaakt, tot een minimum te beperken . Splashtop is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de beëindiging van deze Voorwaarden zoals hierin bepaald. Na beëindiging van deze Voorwaarden: (a) worden alle licentierechten die op grond van deze voorwaarden worden verleend automatisch beëindigd zonder dat u daar verder van op de hoogte wordt gesteld; en (b) U zult onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de Diensten beëindigen en de Software en Documentatie, en alle kopieën daarvan, vernietigen. De secties 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 16 blijven van kracht na het verstrijken of de beëindiging van deze Voorwaarden. 

11. AFWIJZING VAN GARANTIES 

DE DIENSTEN, SOFTWARE, EVENTUELE UPDATES DAARVAN, ALLE DOCUMENTATIE EN INFORMATIE WORDEN GELEVERD „ZOALS ZE ZIJN”, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. SPLASHTOP WIJST NAMENS ZICHZELF EN HAAR LICENTIEGEVERS ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN EN ENIG VOORBEELD, SPECIFICATIE OF VOORSTEL DAT DOOR SPLASHTOP WORDT VERSTREKT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT: DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN. SPLASHTOP GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT VAN DE DIENSTEN OF DAT DE DIENSTEN VRIJ ZULLEN ZIJN VAN DEFECTEN, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN WERKEN, AAN UW EISEN VOLDOEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF DAT SPLASHTOP ALLE FOUTEN ZAL CORRIGEREN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT AL HET MATERIAAL OF DE GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO WORDEN GEDAAN EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF GEGEVENS. SOMMIGE WETTEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS IN ZOVERRE IS DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. 

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

IN GEEN GEVAL ZAL SPLASHTOP, OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDER GELDVERLIES ) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID, NALATIGE VERKEERDE VOORSTELLING) OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS SPLASHTOP OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS IN ZOVERRE ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. 

IN GEEN GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN SPLASHTOP VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN DE TOTALE KOSTEN OVERSCHRIJDEN DIE U HEEFT BETAALD IN DE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING GEEFT TOT DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID). 

13.  SCHADELOOSSTELLING 

U stemt er hierbij mee in, op eigen kosten, Splashtop en zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, eigenaren, informatieverstrekkers, agenten, licentiehouders, licentiegevers (de “Gevrijwaarde Partijen”) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met enige eis, claim, actie, rechtszaak of verlies voortvloeiend uit (a) enige schending door U van deze Voorwaarden of claims voortvloeiend uit Uw Splashtop-account; (b) fraude of manipulatie door u; (c) een claim, actie of beschuldiging van inbreuk door derden op basis van door u ingediende informatie, gegevens, bestanden of andere inhoud; of (d) eventuele claims van creditcardfraude op basis van door u vrijgegeven informatie. U gaat ermee akkoord dat u uw uiterste best zult doen om met Splashtop samen te werken bij de verdediging van elke eis, claim, actie of rechtszaak. Splashtop behoudt zich het recht voor om op kosten van Splashtop de exclusieve verdediging op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door u. 

14. EXPORTCONTROLES 

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Services waarvoor een licentie is verleend onder deze Voorwaarden onderworpen zijn aan de exportcontrolewetten en -regelgeving van de Verenigde Staten (inclusief, maar niet beperkt tot, de Export Administration Regulations (“EAR”), en sanctieregimes van het Amerikaanse ministerie van Financiën, Bureau voor controle op buitenlandse activa.). U dient, op eigen kosten, te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, voorschriften, regels en andere vereisten. U mag zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid geen Software, Diensten of technologie waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, direct of indirect (i) exporteren, herexporteren of overdragen naar een land dat onderworpen is aan een Amerikaans handelsembargo of naar een ingezetene of staatsburger van een dergelijk land, of (ii) aan een persoon of entiteit die vermeld staat op de “Entity List” of “Denied Persons List” die wordt bijgehouden door het Amerikaanse ministerie van Handel of op de lijst van “Specifically Designated Nationals and Blocked Persons” die wordt bijgehouden door de VS. Ministerie van Financiën. Door Software te downloaden of de Services te gebruiken, gaat u akkoord met het voorgaande en verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst voorkomt. 

15. GEBRUIK MET EEN HOOG RISICO 

U erkent hierbij dat de Diensten niet ontworpen of bedoeld zijn voor toegang tot en/of gebruik in of tijdens activiteiten met een hoog risico en dat ze niet mogen worden gebruikt in verband met systemen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat een storing zal leiden tot persoonlijk letsel, overlijden of schade aan eigendommen, het milieu of het bedrijf. Onverminderd het voorgaande, mogen de Diensten niet worden gebruikt in verband met een life supportsysteem. Splashtop en zijn licentiegevers wijzen hierbij uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor dergelijke doeleinden af. U stemt ermee in om Splashtop en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen en licentiegevers te vrijwaren van eventuele claims of verliezen die voortvloeien uit het voorgaande gebruik van de Diensten. 

16.  ALGEMEEN 

a. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Splashtop met betrekking tot uw gebruik van de services en door deze voorwaarden te accepteren, erkent u uitdrukkelijk dat deze voorwaarden alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en/of afspraken, schriftelijk of mondeling, vervangen met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Splashtop is onder geen enkele omstandigheid gebonden aan enige bepaling van een inkooporder, ontvangstbewijs, aanvaarding, bevestiging, correspondentie of anderszins, ongeacht of deze Voorwaarden hierover zwijgen, tenzij Splashtop uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de bepaling, uitgevoerd document. 

b. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling gehandhaafd voor zover wettelijk toegestaan en blijven de overige bepalingen onaangetast. 

c. Op deze voorwaarden is de wetgeving van de staat Californië van toepassing, zonder verwijzing naar conflicterende wettelijke bepalingen. U en Splashtop wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verkoop van goederen af. U gaat ermee akkoord dat alle claims en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden uitsluitend worden behandeld door een federale of staatsrechtbank met een bevoegd rechtsgebied in Santa Clara County, Californië, VS, en u stemt onherroepelijk in met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van en de plaats in dergelijke rechtbanken, en u ziet af van elk bezwaar tegen een procedure die bij zo'n rechtbank wordt aangespannen. 

d. U mag deze Voorwaarden of enige rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen of overdragen. Elke toewijzing of overdracht van deze voorwaarden die in strijd is met de voorwaarden hiervan, is nietig. Met inachtneming van het voorgaande zijn deze Voorwaarden bindend voor en komen ze ten goede aan de respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen. Splashtop kan zijn rechten onder deze Voorwaarden overdragen aan zijn gelieerde ondernemingen en aan elke opvolger door middel van fusie, overname, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al zijn activa die betrekking hebben op deze Voorwaarden, zonder actie van Uw kant, waarin zaakverwijzingen naar Splashtop hierin worden geacht te verwijzen naar de rechtverkrijgende. 

e. Kennisgevingen van Splashtop aan u kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat u tijdens het online registratieproces heeft opgegeven of op een andere manier die Splashtop naar eigen goeddunken bepaalt als waarschijnlijk onder uw aandacht. Alle kennisgevingen door u aan Splashtop met betrekking tot deze Voorwaarden moeten schriftelijk zijn en per koeriersdienst of aangetekende post worden verzonden naar het hierin vermelde adres van Splashtop. 

f. U stemt ermee in geen class action-rechtszaken tegen Splashtop of een van zijn werknemers of gelieerde ondernemingen aan te spannen of eraan deel te nemen. U stemt ermee in dat u geen claim zult indienen onder deze voorwaarden meer dan twee (2) jaar na het verstrijken of beëindigen van deze voorwaarden. Geen afstandsverklaring van enige bepaling of toestemming voor enige actie door Splashtop vormt geen afstandsverklaring van enige andere bepaling of toestemming voor enige andere actie, al dan niet vergelijkbaar. Geen afstandsverklaring of toestemming door Splashtop vormt een doorlopende afstandsverklaring of toestemming, behalve voor zover specifiek schriftelijk door Splashtop uiteengezet. 

g. U erkent dat Splashtop software, oplossingen en diensten kan leveren aan derden, inclusief concurrenten van u, die hetzelfde zijn of vergelijkbaar zijn met de software, oplossingen en diensten die hieronder aan u worden geleverd. 

h. Splashtop is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, onderbreking of andere niet-nakoming van deze Voorwaarden als gevolg van handelingen buiten de redelijke controle van Splashtop. 

i. Als u zich zorgen maakt over ethische kwesties, integriteit, veiligheid, beveiliging en/of naleving van Splashtop of haar werknemers, wordt u aangemoedigd om het incident anoniem te melden op https://www.splashtop.com/anonymous-reporting

* In bepaalde situaties kan Splashtop klanten de gebruiksbeperkingen laten houden waaronder ze zich aanvankelijk hadden geabonneerd. 

Splashtop Inc.
10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, Californië 95014

Laatst bijgewerkt: 4 maart 2024

Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van conflicten of inconsistenties tussen de Engelse versie of een vertaling hiervan, is de Engelse versie doorslaggevend en bepalend

Ontvang het laatste Splashtop-nieuws
AICPA SOC icon
  • 规范与标准
  • 隐私保护
  • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2024 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.